Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4178/13, σε κάθε δικαιοπραξία που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο,συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, είναι απαραίτητη η βεβαίωση του μηχανικού μαζί με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη.

Η βεβαίωση μηχανικού συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (Ε.Γ.Σ.Α 87'), εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός οικισμού για τα οποία υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας,
  • ακίνητα εντός σχεδίου με κυρωμένη πράξη εφαρμογής,
  • ακίνητα εντός σχεδίου με κυρωμένη πράξη εφαρμογής,
  • ακίνητα από αναδασμό ή διανομή και εκτός ΖΟΕ, εφόσον η αντικειμενική τους αξία δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.

Για την χορήγηση βεβαίωσης μηχανικού, ο ιδιοκτήτης πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Τίτλοι ιδιοκτησίας
  • Στέλεχος της οικοδ. Αδείας (Αν υπάρχει)
  • Τοπογραφικό διάγραμμα
  • Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν το ακίνητο (Αν υπάρχουν)
  • Νομιμοποιητικά στοιχεία από τον ισχύοντα ή προηγούμενους νόμους
  • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται αυτοψία στο ακίνητο,μελέτη των προσκομιζόμενων εγγράφων και σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος (όταν χρειάζεται).

01
02