Αποτύπωση είναι το σύνολο εργασιών που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της μορφής, της θέσης και του μεγέθους τμημάτων γήινης επιφάνειας, με τα φυσικά ή τεχνητά αντικείμενα εντός αυτού. Οι τοπογραφικές μελέτες - εργασίες αποτελούν το πρώτο, σημαντικό κομμάτι οποιασδήποτε αγοράς, κατασκευής ή εκτίμησης ενός κτιρίου, ενός αγροτεμαχίου, ενός οικοπέδου. Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη που αποτελείται από την έρευνα του μηχανικού, τις επίγειες μετρήσεις (αποτύπωση) και τις εργασίες γραφείου.

Μερικοί από τους σκοπούς σύνταξης ενός τοπογραφικού διαγράμματος είναι:

 • Αποτύπωση κορυφών ορίων οικοπέδων ή αγροτεμαχίων και έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας αυτών
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Συμβολαιογραφικές πράξεις
 • Οριοθέτηση και κατάτμηση οικοπέδων-αγροτεμαχίων σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτησίες
 • Πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου
 • Καθορισμό γραμμών αιγιαλού και παραλίας.
 • Καθορισμό λατομικών χώρων
 • Πράξη εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής
 • Πράξη τακτοποίησης – αναλογισμού-προσκύρωσης
 • Γεωμετρικές διόρθωση κτηματολογικών ορίων (χωρική μεταβολή)
 • Οριοθετήσεις ρεμάτων

Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87)

Σήμερα δεν νοείται σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος που να μην είναι εξαρτημένο από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87). Είναι απαραίτητο για έκδοση άδειας δόμησης, πράξεις χαρακτηρισμού από Δασαρχείο,βεβαιώσεις μηχανικού και μεταβιβάσεις (εκτός από ορισμένες περιπτώσεις).

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το Ε.Γ.Σ.Α 87' γρήγορα και με ακρίβεια, χάρη στην εξειδίκευση και το σύγχρονο εξοπλισμό μας.

02
03
01